Процедури след 15.04.2016 г.

Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на 63 (шестдесет и три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в системата на Изпълнителна агенция ,,Борба с градушките“, ремонт и вътрешно преустройство на части от сгради, предназначени за два командни пункта – в с. Тъжа, област Стара Загора и в гр. Хасково, област Хасково, и изграждане на инфраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база – с. Правище, област Пловдив, с 8 (осем) обособени позиции


дата: 01.11.2017     валидна до: 22.11.201701.11.2017 г. РЕШЕНИЕ

01.11.2017 г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

01.11.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ

01.11.2017 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

01.11.2017 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

01.11.2017 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

01.11.2017 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

01.11.2017 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

01.11.2017 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

01.11.2017 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6

01.11.2017 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7

01.11.22017 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8

01.11.2017 г. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

01.11.2017 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

01.11.22017 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

01.11.2017 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

01.11.2017 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

01.11.2017 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

01.11.2017 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6

01.11.2017 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7

01.11.2017 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8

01.11.2017 г. ЕЕДОП

01.11.2017 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

01.11.2017 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ И СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА В ДОГОВОРА

01.11.2017 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 3, т. 1, б. "д" ОТ ППЗОП

01.11.2017 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДПЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

01.11.2017 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

01.11.2017 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

01.11.2017 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

01.11.2017 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

01.11.2017 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6

01.11.2017 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7

01.11.2017 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8

01.11.2017 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

01.11.2017 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

01.11.2017 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

01.11.2017 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

01.11.2017 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

01.11.2017 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6

01.11.2017 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7

01.11.2017 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8

30.11.2017 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

05.12.2017 г. ПРОТОКОЛ № 1

05.12.2017 г. ПРОТОКОЛ № 2 

05.12.2017 г. РЕШЕНИЕ 

ДОГОВОР № ФСД-27-073/19.12.2017 г. С ПРИЛОЖЕНИЯТА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

 

<< всички процедури