Процедури след 15.04.2016 г.

„Доставка и монтаж на мрежово оборудване, настолни компютри и периферна техника с 6 обособени позиции“.


дата: 01.11.2017     валидна до: 22.11.201701.11.2017 г. РЕШЕНИЕ

01.11.2017 г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

01.11.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ

01.11.2017 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

01.11.2017 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

01.11.2017 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

01.11.2017 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕИЦИФКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

01.11.2017 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

01.11.2017 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

01.11.2017 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6

01.11.2017 г. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

01.11.2017 г. ЕЕДОП

01.11.2017 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

01.11.2017 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

01.11.2017 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ И СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОРА

01.11.2017 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

01.11.2017 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

01.11.2017 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

01.11.2017 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

01.11.2017 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

01.11.2017 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6

01.11.2017 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

01.11.2017 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

01.11.2017 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

01.11.2017 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

01.11.2017 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

01.11.2017 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6

08.11.2017 г. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

09.11.2017 г. ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА.

04.12.2017 г. ПРОТОКОЛ № 1

08.12.2017 г. СЪОБЩЕНИЕ

14.12.2017 г. ПРОТОКОЛ № 2

14.12.2017 г. ПРОТОКОЛ № 3

14.12.2017 г. РЕШЕНИЕ 

ДОГОВОР ФСД-27-066/18.12.2017 г. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

ДОГОВОР ФСД-27-004/22.01.2018 г. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

ДОГОВОР ФСД-27-067/18.12.2017 г. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

 

 

<< всички процедури