Процедури след 15.04.2016 г.

„Доставка и монтаж на 239 нови, неупотребявани фургона за оборудване на ракетни площадки за противоградова защита на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“


дата: 12.02.2018     валидна до: 15.03.201812.02.2018 г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

12.02.2018 г. РЕШЕНИЕ

12.02.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ

12.02.2018 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

12.02.2018 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

12.02.2018 г. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

12.02.2018 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

12.02.2018 г. ЕЕДОП

12.02.2018 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

12.02.2018 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ И СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА В ДОГОВОРА

12.02.2018 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

12.02.2018 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

20.03.2018 г. ПРОТОКОЛ № 1

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

05.04.2018 г. ПРОТОКОЛ № 2

05.04.2018 г.  ПРОТОКОЛ № 3

05.04.2018 г. ДОКЛАД

05.04.2018 г. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

03.09.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

ДОГОВОР ФСД-27-55 от 16.07.2018 г.

АНЕКС № ФСД-27-55-1 от 24.07.2018 г. КЪМ ДОГОВОР № ФСД-27-55 от 16.07.2018 г.

 

<< всички процедури