Процедури след 15.04.2016 г.

„Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване за високо-точни измервания с глобалните навигационни спътникови системи (ГНСС), във връзка с изпълнение на проект BMP1/2.2/2163/2017 „Оперативен сервиз за опасни метеорологични явления за район Балканмед (БеРТИСС) по програма „Балкани-Средиземноморие“ с бенефициент „Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ с 3 обособени позиции.“ Обособена позиция № 1 „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 9 броя референтни станции за високо-точни измервания с ГНСС“; Обособена позиция № 2 „Доставка на 9 броя настолни работни станции с непрекъсваемо електрозахранване за работа с ГНСС“; Обособена позиция № 3 „Доставка на 1 брой преносим компютър за работа с ГНСС“.


дата: 04.05.2018     валидна до: 25.05.201804.05.2018 г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

04.05.2018 г. РЕШЕНИЕ

04.05.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ

04.05.2018 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

04.05.2018 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

04.05.2018 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

04.05.2018 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

04.05.2018 г. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

04.05.2018 г. ЕЕДОП

04.05.2018 г. ЕЕДОП в pdf

04.05.2018 г. ЕЕДОП в xml

04.05.2018 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

04.05.2018 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

04.05.2018 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

04.05.2018 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ 

04.05.2018 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ И СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОРА

04.05.2018 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 107, Т. 4 ОТ ЗОП

04.05.2018 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

04.05.2018 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

04.05.2018 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

04.05.2018 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

04.05.2018 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

04.05.2018 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

18.05.2018 г. ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

28.05.2018 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

31.05.2018 г. ПРОТОКОЛ № 1

31.05.2018 г. ПРОТОКОЛ № 2

31.05.2018 г. РЕШЕНИЕ С КЛАСИРАНЕ 

10.07.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

ДОГОВОР № ФСД-27-40/ 20.06.2018 г. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

ДОГОВОР № ФСД-27-36/ 13.06.2018 г. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

ДОГОВОР № ФСД-27-37/ 13.06.2018 г. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

 

 

 

<< всички процедури