Процедури след 15.04.2016 г.

„Доставка на противоградови ракети с далечина на полета в точката на самоликвидация по „X“ 6 000 – 6 500 м., при елевация 55° и надморска височина 0 м.“


дата: 05.09.2018     валидна до: 22.10.201805.09.2018 г. Решение

05.09.2018 г. Решение за откриване

05.09.2018 г. Обявление

05.09.2018 г. Документация 

05.09.2018 г. Техническа спецификация 

05.09.2018 г. Методика за оценка

05.09.2018 г. Проект на договор 

05.09.2018 г. ЕЕДОП

05.09.2018 г. еЕЕДОП в pdf

05.09.2018 г. еЕЕДОП в xml

05.09.2018 г. Декларация за съгласие на подизпълнител 

05.09.2018 г. Декларация за срока на валидност на офертите и съгласие с условията на договора

05.09.2018 г. Техническо предложение

05.09.2018 г. Ценово предложение

21.09.2018 г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

12.11.2018 г. Протокол 1

30.11.2018 г. Съобщение за отваряне на ценовите предложения

14.12.2018 г. Протокол 2

14.12.2018 г. Протокол 3

14.12.2018 г. Доклад от работата на комисията

14.12.2018 г. Решение за избор на изпълнител

09.05.2019 г. Договор № ФСД-27-38 от 09.05.2019 г.

Обявление за възложена поръчка

 

<< всички процедури