Процедури след 15.04.2016 г.

"Осигуряване на денонощна въоръжена физическа охрана и охрана със сигнално-охранителна техника на обекти на Изпълнителна агенция "Борба с градушките"


дата: 21.11.2018     валидна до: 26.11.201821.11.2018 г.  Решение
21.11.2018 г.  Решение за откриване
21.11.2018 г.  Покана
21.11.2018 г.  Техническа спецификация
21.11.2018 г.  Проект на договор
21.11.2018 г.  еЕЕДОП в pdf
21.11.2018 г.  еЕЕДОП в xml
21.11.2018 г.  Декларация за съгласие на подизпълнител
21.11.2018 г.  Декларация за срока на валидност на офертите и съгласие с условията
21.11.2018 г.  Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. Д“ от ППЗОП
21.11.2018 г.  Техническо предложение
21.11.2018 г.  Ценово предложение
26.11.2018 г. Протокол за отваряне на офертите
26.11.2018 г. Индивидуален протокол на "БОДУ" ООД
26.11.2018 Г. Индивидуален протокол на "Бюро за охрана и сигурност - ИТ" ЕООД
26.11.2018 г. Индивидуален протокол на "Мега Секюрити груп" ЕООД
26.11.2018 г. Доклад от работата на комисията
26.11.2018 г. Решение
Договор № ФСД-27-73 от 07.12.2018
Допълнително споразумение № ФСД-27-73-1 от 23.04.2019 г.
Обявление за възложена поръчка

 

<< всички процедури