Процедури след 15.04.2016 г.

„Извънгаранционно поддържане на специализирано оборудване на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, с две обособени позиции


дата: 18.04.2019     валидна до: 08.05.201918.04.2019 г. Решение

18.04.2019 г. Решение за откриване

18.04.2019 г. Обявление

18.04.2019 г. Документация

18.04.2019 г. Техническа спецификация по обособена позиция 1

18.04.2019 г. Техническа спецификация по обособена позиция 2

18.04.2019 г. еЕЕДОП в pdf

18.04.2019 г. еЕЕДОП в xml

18.04.2019 г. Предложение за изпълненение на поръчката по обособена позиция 1

18.04.2019 г. Предложение за изпълненение на поръчката по обособена позиция 2

18.04.2019 г. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП по обособена позиция 1

18.04.2019 г. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП по обособена позиция 2

18.04.2019 г. Ценово предложение по обособена позиция 1

18.04.2019 г. Ценово предложение по обособена позиция 2

18.04.2019 г. Проект на договор по обособена позиция 1

18.04.2019 г. Проект на договор по обособена позиция 2

15.05.2019 г. Протокол № 1 от работата на комисията

05.06.2019 г. Съобщение за отваряне на ценовите оферти по позиция 1

05.06.2019 г. Съобщение за отваряне на ценовите оферти по позиция 2

13.06.2019 г. Протокол № 2 от работата на комисията

13.06.2019 г. Протокол № 3 от работата на комисията

13.06.2019 г. Окончателен протокол от работата на комисията

13.06.2019 г. Решение за класиране и избор на изпълнител

02.07.2019 г. Обявление за възложена поръчка

02.07.2019 г. Договор № ФСД-27-52 по обособена позиция № 1

02.07.2019 г. Договор № ФСД-27-53 по обособена позиция № 2

 

<< всички процедури