Процедури след 15.04.2016 г.

„Преработка на 96 (деветдесет и шест) броя системи за осигуряване на автономно електрозахранване на площадка за изстрелване на противоградови ракети - от 250 Wp на 500 Wp“


дата: 04.11.2016     валидна до: 28.11.201604.11.2016 г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

04.11.2016 г. РЕШЕНИЕ

04.11.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ

04.11.2016 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

04.11.2016 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

04.11.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

04.11.2016 г. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

04.11.2016 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

04.11.2016 г. ЕЕДОП

04.11.2016 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ЕКСПЕРТИТЕ

04.11.2016 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

04.11.2016 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ И СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА В ДОГОВОРА

04.11.2016 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

04.11.2016 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

09.11.2016 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА

11.11.2016 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ 

24.11.2016 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДОСТЪП ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГЛЕД

05.12.2016 г. ПРОТОКОЛ 1

 14.12.2016 г. СЪОБЩЕНИЕ

21.12.2016 г. ПРОТОКОЛ 2

21.12.2016 г. ПРОТОКОЛ 3

21.12.2016 г. РЕШЕНИЕ С КЛАСИРАНЕ 

ДОГОВОР № ФСД-27-010/ 02.02.2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

 

<< всички процедури