Конкурси

Главен директор на главна дирекция "Техническо и информационно обслужване"


дата: 16.05.2014     валиден до: 26.05.2014ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "БОРБА С ГРАДУШКИТЕ"

ОБЯВА

 

Изпълнителна агенция "Борба с градушките" обявява конкурс за длъжността:

І. Главен директор на главна дирекция "Техническо и информационно обслужване" (ГДТИО) към ИАБГ, при следните условия:

1. Изисквания:

1.1. Минимални изисквания:

- образование - висше, обравозателна степен - магистър;

- ранг - ІІ младши или професионален опит - 5 години;

- правоотношение - служебно.

1.2. Специфични изисквания: няма.

1.3. Допълнителни изсквания:

- придобито образование в сферата на инженерните науки;

- разрешен достъп до класифицирана информация до ниво "СЕКРЕТНО";

- компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet.

2. Кратко описание на длъжността - осъществява административното ръководство в структурните звена в ГДТИО за постигане на ефективното функциониране при изпълнение на задълженията им по отношение на противоградовата защита, нормативната уредба уреждаща функционирането на администрацията и вътрешните правила.

ІІ. Допускане до участие в конкурса - само кандидатите, подали в срок заявления и отговарящи на предварително обявените изисквания.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса - на три етапа:

1. Решаване на тест;

2. Практически изпит;

3. Интервю с кандидатите.

ІV. Граници (от-до) на основната заплата, определена за длъжността - 500 лв. - 1900 лв.

V. Необходими документи, които се представят от кандидатите за участие в конкурса:

1. Заявление за участие (по образец), съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

VІ. Място и срок за подаване на документите за участие - документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично от кандидатите или чрез пълномощник в Централно управление на Изпълнителна агенция "Борба с градушките" на адрес: гр. София, бул. Христо Ботев № 17, ет. 6 до 17:00 часа на 26.05.2014 г.

VІІ. Място на провеждане на конкурса - Централно управление на Изпълнителна агенция "Борба с градушките" на адрес: гр. София, бул. Христо Ботев № 17, ет. 6.

VІІІ. Информацията, списъците и съобщенията, във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Централно управление на Изпълнителна агенция "Борба с градушките" на адрес: гр. София, бул. Христо Ботев № 17, ет. 6 и на интернет адрес www.iabg.government.bg.

 Декларация по чл. 18, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

СПИСЪК С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

 

<< всички конкурси