Конкурси

Младши експерт в отдел "Информационно обслужване" към Главна дирекция "Техническо и информационно обслужване"


дата: 29.08.2016     валиден до: 08.09.2016ОБЯВЛЕНИЕ

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ в отдел „Информационно обслужване“ към Главна дирекция „Техническо и информационно обслужване“ на Изпълнителна агенция „Борба с градушките"

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, (ИАБГ) на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с глава „трета“ от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ в отдел „Информационно обслужване“ към Главна дирекция „Техническо и информационно обслужване“ на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ) при следните условия:

1.Минимални изсквания за заемане на длъжността:

       - образователна степен – професионален бакалавър; 

           - професионален опит – не се изисква.

2. Специфичви изисквания – няма;

3. Допълнителни изисквания:

       - придобито образование в сферата на физиката, специалност метеорология;

- разрешен достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително“;

     - компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet.

- владеене на английски език.

 4. Кратко описание на длъжността – умения за анализ на метеорологичната обстановка и радарната метеорологична информация. Участва в изготвянето на методики за изкуствени въздействия върху неблагоприятни атмосферни процеси. Изготвя обобщени справки за проведените противоградови въздействия. Участва в подготовката на теоритичната част на семинари за подготовка на оперативните екипи в системата по физика на облаците, радарна метеорология и изкуствени въздействия.

5. Начини на провеждане на конкурса:

          - решаване на тест;

          - интервю.  

6. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:

6.1. Писмено заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

6.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

6.3. Копия от документи, удостоверяващи изпълнението на минималните и допълнителни изисквания за заемане на длъжността. 

6.4.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако има придобит такъв.

7. Място и срок за подаване на документите за участие – лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Централно управление на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ на адрес: гр. София, бул.“Христо Ботев“  № 17, ет. 6, стая 601 в срок до 17.00 часа на 08.09.2016 г.

8. Място на провеждане на конкурса – Централно управление на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ - гр.София, бул. „Христо Ботев“ № 17, ет. 6.

9. Информация, списъци и други съобщения във връзка с конкурса да се обявяват, съгласно чл. 10а, ал. 1, т. 5 от ЗДСл, на информационното табло срещу стая № 601, гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 17, ет. 6 и на интернет страницата на ИАБГ – www.iabg.government.bg. Телефони за контакти: 02/9152955, 02/9152996.

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"

 

 

<< всички конкурси