Конкурси

„главен счетоводител“ в отдел „Административно, правно обслужване и финансово-стопански дейности“ в дирекция „Финансови, административни и правни дейности“ в Изпълнителна агенция „Борба с градушките“


дата: 16.05.2018     валиден до: 28.05.2018                                                                           ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с Глава „трета“ от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен счетоводител“ в отдел „Административно, правно обслужване и финансово-стопански дейности“ в дирекция „Финансови, административни и правни дейности“ в Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ) при следните условия:
1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:
        - образователна степен – магистър;
        - минимален ранг - III младши или
            - професионален опит –  4 години.
2. Специфични изисквания – няма;
3. Допълнителни изисквания:
         - придобито образование в следните сфери – счетоводна отчетност;
        - разрешен достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително“;
        - компютърна грамотност: Windows, MS Office,  Internet.
 4. Кратко описание на длъжността – Организира, ръководи и контролира финансовата дейност и счетоводната отчетност в Изпълнителна агенция „Борба с градушките“. Изготвя, подписва и представя в Министерството на земеделието, храните и горите месечните и тримесечните касови отчети, отчетите по политики и програми, както и Годишния финансов отчет на ИАБГ. Периодично изготвя и представя информация за финансовите резултати от дейността на Агенцията на изпълнителния директор.
5. Начин на провеждане на конкурса – на два етапа:
          - решаване на тест;
          - интервю. 
6. Размерът на първо ниво на основната заплата за длъжността е от 510 лв. до 1500 лв.
7. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
7.1. Писмено заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
7.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
7.3. Копия от документи, удостоверяващи изпълнението на минималните и допълнителни изисквания за заемане на длъжността;
7.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
8. Място и срок за подаване на документите за участие – лично от всеки кандидат или чрез надлежно упълномощен  пълномощник в Централно управление на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ на адрес: гр. София, бул. “Христо Ботев“ № 17, ет. 6, стая 601 до 28.05.2018 г. – 17:00 часа.
9. Място на провеждане на конкурса – Централно управление на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ - гр. София, бул. Христо Ботев № 17.
10. Информация, списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се да се обявяват, съгласно чл. 10а, ал. 1, т. 5 от ЗДСл. на информационното табло срещу стая № 601 - гр. София,  бул. “Христо Ботев” № 17, ет. 6 и на интернет страницата на ИАБГ – www.iabg.government.bg. Телефони за контакти: 02/9152955, 02/9152996. 

Списък с допуснати и недопуснати кандидати

 

<< всички конкурси