Конкурси

Процедура по подбор за заемане на длъжността „Старши счетоводител“ в отдел „Административно, правно обслужване и финансово-стопански дейности“


дата: 17.09.2018     валиден до: 26.09.2018 

ОБЯВЯВА

 

 Процедура по подбор за заемане на длъжността „Старши счетоводител“ в отдел „Административно, правно обслужване и финансово-стопански дейности“, дирекция „Финансови, административни и правни дейности“ при следните условия:

 

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

            1.1. образование – средно икономическо;

 

            1.2. минимален професионален опит – 3 години;

 

            1.3. професионална област – счетоводство и контрол;

 

1.4. кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен по съответния ред за заемане на отчетническа и материално-отговорна длъжност;

 

1.5. компютърна грамотност: работа със счетоводни програми, Windows, MS Office, Internet.

 

II. Специфични изисквания:

 

Няма.

 

III. Допълнителни изисквания:

 

Умението за работа с ПП „Бизнес навигатор“ и/или „Омекс“ ще се счита за предимство. Опит в бюджетно счетоводство ще се счита за предимство.

 

IV. Кратко описание на длъжността:

 

Текущо осчетоводява стопанските операции; организира, носи отговорност и отчита процеса по придобиване, съхраняване и движение на имуществото на Централно управление; потвърждава плащания по СЕБРА; извършва електронно банкиране;  изготвя касови и финансови отчети; начислява амортизации на дълготрайните активи;  участва в процеса на разработване на проектобюджета, бюджета, бюджетните прогнози на Агенцията.

 

V. Вид правоотношение:

 

Трудово.

 

VI. Размер на основната заплата за длъжността:

 

От 510 лв. до 1200 лв. в зависимост от професионалния опит.

 

VII. Етапи на процедурата по подбор:

 

7.1. Подбор по документи;

 

7.2. Интервю.

 

VIII. Необходими документи:

 

8.1. Писмено заявление до изпълнителния директор за участие в процедурата за подбор – свободен текст, с посочен адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и електронен адрес;

 

8.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и специалност;

 

8.4. Копия от документи за придобита допълнителна квалификация (ако има такива);

 

8.5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

 

8.6. Автобиография.

 

ІX. Място и срок за подаване на документи:

 

Документите за участие се представят лично от кандидатите или чрез надлежно упълномощен пълномощник всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. в ИА „Борба с градушките“ на адрес: гр. София, бул. Христо Ботев № 17, ет. 6, стаи 601 или 612, до 26.09.2018 г. включително.

 

Х. Срок за провеждане на интервюто:

 

 Седем дни от обявяване на списъците на кандидатите, допуснати до втория етап на процедурата по подбор, на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ www.iabg.government.bg и на информационното табло във фоайето на ет. 6,   бул. “Христо Ботев” № 17, гр. София.

 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

 

<< всички конкурси