Процедури след 15.04.2016 г.

Основен ремонт на антенните колони и вълноводните трактове на доплерови метеорологични радарни станции в командни пунктове (КП) на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ с две обособени позиции


дата: 04.07.2018     валидна до: 25.07.201804.07.2018 г. РЕШЕНИЕ

04.07.2018 г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

04.07.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ

04.07.2018 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

04.07.2018 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

04.07.2018 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

04.07.2018 г. ЕЕДОП

04.07.2018 г. еЕЕДОП в pdf

04.07.2018 г. еЕЕДОП в xml

04.07.2018 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

04.07.2018 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

04.07.2018 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

04.07.2018 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ И СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОРА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

04.07.2018 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ И СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОРА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

04.07.2018 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 107, Т. 4 ОТ ЗОП ЗА ЛИСПА НА СВЪРЗАНОСТ

04.07.2018 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

04.07.2018 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

04.07.2018 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

04.07.2018 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

26.07.2018 г. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Обявление за прекратена процедура

 

<< всички процедури