Технология

В България е възприет методът на доставяне на реагент - изкуствени ледообразуващи ядра (АgJ) в облака чрез ракети. Това позволява прякото и непрекъснато инжектиране на определеното за засев в облака място.
Концепциите за борба с градушките предопределят: мястото на засев - областите с голямо количество преохладена вода със слаби възходящи потоци и начало на въздействието – ранен стадий на развитие на градоопасния облак.
Силните вертикални потоци непрекъснато снабдяват облака с нови количества преохладена вода и изнасят ледените кристали към горната му част (наковалнята). Затова е необходимо да се внасят нови количества изкуствени ледени ядра на кратки интервали от време през целия период на градова активност.
Навлизане на градоопасен облак в зрял стадий на развитие в обсега на ракетните площадки води до намаляване ефекта от въздействието. Вече формираният град пада на земята. В тези случаи с въздействието се намалява силата на процеса и загубите на селскостопанската продукция.
След всяко проведено въздействие с експерти от Областните дирекции по земеделие се правят обследвания за щети върху селскостопанската продукция.

Цялостната дейност за борба с градушките се осъществява чрез система РАПИРА. Системата е предназначена за обработка и визуализация на метеорологична радарна информация от MRL5-IRIS, разработка на аерологични сондажи, управление на облачния засев с метеорологичен реагент и управление на стрелбата с противоградови ракети.

Рапира