Цели и приоритети

      I. МИСИЯ, ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

     Опазването на земеделските култури от градушки датира от 1968 година. Дейността е свързана с наблюдения, организиране и провеждане на активни въздействия върху градови процеси и други неблагоприятни атмосферни явления. Осъществяваната дейност е в съответствие с приетата през 1976 година /ратифицирана от Република България през 1978 г./ Конвенция за забрана на военното и друго враждебно използване на средства за въздействие върху природната среда. В методите за борба с градушките се ползва ракетен способ, който попада в списъка на оръжията и в списъка на стоките с двойна употреба, които могат да се ползват единствено и само от държавата.

     Изградената на най-високо съвременно ниво система за радарно метеорологично наблюдение води до подобряване на работата по изкуствени въздействия и увеличаване на обема на спасената от градушки селскостопанска продукция. Системата осигурява и измерване на количеството и интензивността на валежите, в т.ч. снеговалежите в реално време; откриване, наблюдение и предупреждение за неметеорологични обекти.

     Структурата на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ включва единадесет регионални дирекции, разположени на територията на областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Хасково и Централно управление в гр. София. Към регионалните дирекции функционират 11 командни пункта с различен брой ракетни площадки, които покриват около 34 % от обработваемата площ на страната.


      II. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕЛСКИ РАЙОНИ

      Визия за развитието на политиката
     За подобряване ефекта от дейността по опазване на земеделските култури от неблагоприятни атмосферни явления, е необходимо да се разшири защитаваната територия. Еднократното влагане на значителен финансов ресурс ще доведе до голям икономически ефект в продължение на много години.

      Стратегическа и оперативни цели

      Стратегическа цел: Ефективно и конкурентноспособно земеделие
      ИАБГ допринася за реализирането на тази цел, като използвайки наличния технически ресурс и съвременните методи и технологии за противоградова защита, подпомага българското земеделие чрез опазване на земеделските култури от неблагоприятни атмосферни явления. Ползата от дейността на ИАБГ се увеличава чрез разширяване на защитената територия, прилагайки самолетен способ за защита.

      Оперативна цел: Развитие на ефективен растениевъден сектор

     Опазване на земеделските култури от градушки и други неблагоприятни атмосферни явления.

     Полза/ефект за обществото
     Дейността на ИАБГ се осъществява чрез наблюдение на градоопасни облаци с доплерови радарни станции и въздействие с противоградови ракети. Икономическият ефект от дейността на Агенцията се отчита ежегодно след приключване на активния сезон в „Годишен отчет за дейността на ИАБГ” на база спасената от градушки селскостопанска продукция и текущите разходи.

     Основните показатели за икономическата ефективност от противоградовата дейност – „стойност на спасената продукция“ в резултат на проведени активни въздействия и „спасена продукция продукция на 1 лев текущи разходи“, се отчитат въз основа на „Методика за определяне на икономическата ефективност на противоградовата защита“ – УНСС 1990 г. За определяне на непосредствения ефект от дейността на противоградовата защита в Република България от 1990 г. се използва методът на историческата регресия. Той се основава на сравняване на едни и същи показатели, характеризиращи събитието „град“ през текущата година и през поредица от години , аналогични по степен на градовата активност до момента на изграждането на противоградова система.

     Метеорологичната радарна информация се предоставя в реално време на структури на Министерството на вътрешните работи и Военновъздушните сили, Държавното предприятие „Ръководство въздушно движение“, Националния институт по метеорология и хидрология, Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ и Столичната община.

      Информация за наличността и качеството на данните

      Показателите, характеризиращи събитието „град” в защитаваната територия се установяват съвместно с Областните дирекции по земеделие, което гарантира достоверността им, включително и резултатите от проведените по градовите процеси въздействия и стойността на спасената селскостопанска продукция.