Цели и приоритети

      I. МИСИЯ, ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

      Опазването на земеделските култури от градушки датира от 1968 година. Дейността е свързана с наблюдения, организиране и провеждане на активни въздействия върху градови процеси и други неблагоприятни атмосферни явления. Осъществяваната дейност е в съответствие с приетата през 1976 година /ратифицирана от Република България през 1978г./ „Конвенция за забрана на военното и друго враждебно използване на средства за въздействие върху природната среда”. В методите за борба с градушките се ползва ракетен способ, който попада в списъка на оръжията и в списъка на стоките с двойна употреба, които могат да се ползват единствено и само от държавата.
      Изграждащата се на най-високо съвременно ниво система за радиолокационна информация, води до увеличаване стойността на спасената от градушки селскостопанска продукция. Системата осигурява и измерване количеството и интензивността на валежите, в т.ч. снеговалежите в реално време; откриване , наблюдение и предупреждение за неметеорологични обекти. Изграждащата се чрез модернизиране на съществуващите радиолокационни станции система, удължава изтичащия им ресурс и е част от включването им към Европейската метеорологична радарна мрежа, в която само България не присъства, поради несъвместимост на съоръженията.
      Структурата на ИА Борба с градушките включва осем регионални дирекции, разположени на територията на областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Видин, Монтана, Враца, Плевен и Централно управление в гр.София. Към регионалните дирекции функционират 9 командни пункта с различен брой ракетни площадки, които покриват около 36% от обработваемата площ на страната.

      II. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕЛСКИ РАЙОНИ

      Визия за развитието на политиката
За подобряване ефекта от дейността по опазване на земеделските култури от неблагоприятни атмосферни явления, е необходимо да се разшири защитаваната територия. Еднократното влагане на значителен финансов ресурс ще доведе до голям икономически ефект в продължение на много години.

      Стратегическа и оперативни цели

      Стратегическа цел: Ефективно и конкурентноспособно земеделие
      Приносът на ИАБГ в реализирането на тази цел се състои в подпомагане на българското земеделие чрез опазване на земеделските култури от неблагоприятни атмосферни явления, като на база вложените от държавата средства в изграждането на противоградова мрежа, използвайки максимум възможностите на техническия ресурс и развитието на съвременни методи и технологии, да се разшири защитаваната от градушки площ, изграждане на национална метеорологична радиолокационна мрежа.

      Оперативна цел: Развитие на ефективен растениевъден сектор

      Полза/ефект за обществото
      Дейността на ИАБГ се осъществява чрез наблюдение на градоопасни облаци с доплерови радиолокационни станции и въздействие с противоградови ракети. Икономическият ефект от дейността на Агенцията се отчита ежегодно след приключване на активния сезон в „Годишен отчет за дейността на ИАБГ” на база спасената от градушки селскостопанска продукция и текущите разходи.
      Радиолокационните наблюдения се извършват с доплерови радари МРЛ 5–IRIS, като съществен момент е поетапната модернизация и изгражданата национална метеорологична радиолокационна мрежа.
      Въведената система за управление на стрелбата и доставените автоматизирани пускови установки повишават ефективността на провежданите въздействия и увеличават сигурността на въздушното пространство. Модернизирани са три доплерови радара по проект МРЛ 5–IRIS „S” диапазон (дължина на вълната 10 см) и с „Х” диапазон (дължина на вълната 3 см) за наблюдение на есенно-зимно-пролетна облачност. Завършването на този проект е важен не само за противоградовата защита, а най-вече за превантивната дейност над цялата страна при порои, щормове, мълнии и снеговалежи.
      Регионалните дирекции и Информационен център – София са включени в изградена мрежа за предаване на радарна информация в реално време.
      Метеорологичната радарна информация се предоставя в реално време на Гражданска защита и ВВС на Министерството на отбраната.
      ИАБГ има за цел да подобри градозащитата в Република България чрез разширяване на защитаваната територия. С реализирането на този проект ще бъдат подобрени значително стойностите на показателите за изпълнение. На този етап, за съжаление, това не може да се случи, поради ограничаващата рамка за разходи в бюджета

      Информация за наличността и качеството на данните

      Показателите, характеризиращи събитието „град” в защитаваната територия се установяват съвместно с Областните дирекции по земеделие, което гарантира достоверността им, включително и резултатите от проведените по градовите процеси въздействия и стойността на спасената селскостопанска продукция.