Процедури след 15.04.2016 г.

Основен ремонт на антенните колони и вълноводните трактове на доплерови метеорологични радарни станции в командни пунктове (КП) на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ с две обособени позиции


дата: 28.08.2018     валидна до: 18.09.201828.08.2018 г. РЕШЕНИЕ

28.08.2018 г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

28.08.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ

28.08.2018 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

28.08.2018 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

28.08.2018 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

28.08.2018 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

28.08.2018 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

28.08.2018 г. ЕЕДОП

28.08.2018 г. еЕЕДОП в pdf

28.08.2018 г. еЕЕДОП в xml

28.08.2018 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

28.08.2018 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ И СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОРА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

28.08.2018 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ И СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОРА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

28.08.2018 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

28.08.2018 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

28.08.2018 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

28.08.2018 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

19.09.2018 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

25.09.2018 г. ПРОТОКОЛ № 1

25.09.2018 г. ПРОТОКОЛ № 2

25.09.2018 г. РЕШЕНИЕ С КЛАСИРАНЕ И ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДОГОВОР № ФСД-26-1 ОТ 08.10.2018 Г. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

ДОГОВОР № ФСД-26-2 ОТ 08.10.2018 Г. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

ДОГОВОР № ФСД-26-2-1 ОТ 24.04.2019 Г. - АНЕКС КЪМ ДОГОВОР ФСД-26-2 ОТ 08.10.2019 Г.

Обявление за възложена поръчка

ДОГОВОР № ФСД-26-2-2 ОТ 25.09.2019 Г. - АНЕКС КЪМ ДОГОВОР ФСД-26-2 ОТ 08.10.2018 Г.

 

<< всички процедури