Процедури след 15.04.2016 г.

,,Ремонт и вътрешно преустройство на сграда, държавна собственост, находяща се в гр. Шумен, предназначена за разполагане и функциониране на радарна станция“


дата: 09.04.2019     валидна до: 07.05.201909.04.2019 Решение

09.04.2019 Решение за откриване

09.04.2019 Обявление

09.04.2019 Документация

09.04.2019 Техническа спецификация

09.04.2019 Методика за оценка на офертите

09.04.2019 еЕЕДОП в pdf формат

09.04.2019 еЕЕДОП в xml формат

09.04.2019 Предложение за изпълнение на поръчката

09.04.2019 Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП

09.04.2019 Ценово предложение

09.04.2019 Проект на договор

09.04.2019 Обяснителна записка

09.04.2019 Разпределение по кота ±0,00

09.04.2019 План на покрива

09.04.2019 Разрез "А-А"

09.04.2019 Фасади на сградата

15.05.2019 Протокол № 1 от работата на комисията

04.06.2019 г. Съобщение за отваряне на ценовите оферти

07.06.2019 г. Протокол № 2 от работата на комисията

07.06.2019 г. Протокол № 3 от работата на комисията

07.06.2019 г. Окончателен протокол от работата на комисията

07.06.2019 г. Решение за класиране и избор на изпълнител

28.06.2019 г. Договор № ФСД-27-51

28.06.2019 г. Обявление за възложена поръчка

 

<< всички процедури