Процедури след 15.04.2016 г.

„Доставка на 32 (тридесет и два) броя електрозахранващи системи – 500 Wp за осигуряване на автономно електрозахранване на площадка за изстрелване на противоградови ракети“


дата: 04.11.2016     валидна до: 28.11.201604.11.2016 г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

04.11.2016 г. РЕШЕНИЕ

04.11.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ

04.11.2016 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

04.11.2016 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

04.11.2016 г. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

04.11.2016 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

04.11.2016 г. ЕЕДОП

04.11.2016 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ЕКСПЕРТ

04.11.2016 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

04.11.2016 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ И СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА В ДОГОВОРА

04.11.2016 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

04.11.2016 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

09.11.2016 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА

 11.11.2016 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ

05.12.2016 г. ПРОТОКОЛ 1

 14.12.2016 г. СЪОБЩЕНИЕ

21.12.2016 г. ПРОТОКОЛ 2

21.12.2016 г. ПРОТОКОЛ 3

21.12.2016 г. РЕШЕНИЕ С КЛАСИРАНЕ

ДОГОВОР № ФСД-27-005/ 19.01.2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

 

<< всички процедури