Обяви

„Доставка на мебелно обзавеждане с шест обособени позиции“


дата: 30.10.201730.10.2017 г. ОБЯВА

30.10.2017 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

30.10.2017 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

30.10.2017 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

30.10.2017 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

30.10.2017 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

30.10.2017 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6

30.10.2017 г. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

30.10.2017 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

30.10.2017 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА

30.10.2017 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1, Т. 1, 2 И 7 ОТ ЗОП

30.10.2017 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1, Т. 3-5 ОТ ЗОП

30.10.2017 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

30.10.2017 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 3, Т. 8 И ЧЛ. 4 ОТ ЗИФО

30.10.2017 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР

30.10.2017 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

30.10.2017 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

30.10.2017 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

30.10.2017 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

30.10.2017 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

30.10.2017 г.  ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

30.10.2017 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6

06.11.2017 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА

07.11.2017 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

16.11.2017 г. ПРОТОКОЛ № 1

30.11.2017 г. ПРОТОКОЛ № 2

ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6

 

 

<< всички обявления