Конкурси

Директор на регионална дирекция "Борба с градушките" Монтана област


дата: 02.08.2016     валиден до: 11.08.2016ОБЯВЛЕНИЕ

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "директор" на Регионална дирекция "Борба с градушките" (РДБГ) Монтана област към Главна дирекция "Техническо и информационно обслужване" в Изпълнителна агенция "Борба с градушките" (ИАБГ)

 

       Изпълнителна агенция "Борба с градушките", на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с Глава "трета" от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "директор" на Регионална дирекция "Борба с градушките" (РДБГ) Монтана област към Главна дирекция "Техническо и информационно обслужване" в Изпълнителна агенция "Борба с градушките" (ИАБГ) при следните условия: 

           1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

            - образователна степен - магистър;

            - минимален ранг - III младши или

            - професионален опит - 4 години.

            2. Специфични изисквания - няма;

            3. Допълнителни изисквания:

            - придобито образование в сферата на инженерните и придодните науки, икономика, право;

            - разрешен достъп до класифицирана информация до ниво "Секретно";

            - компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet.

            4. Кратко описание на длъжността - организира и ръководи дейността по провеждане на активни въздействия върху градовите процеси, съгласно законовите, подзаконовите и вътрешни нормативни актове, регламентиращи дейността по защита от градушки. Осъществява административното ръководство на структурните звена в регионалната дирекция и привежда в изпълнение решенията на ръководството на ИАБГ. Изпълнява всички задължения в качеството на завеждащ регистратура за класифицирана информация в РДБГ Монтана област.

             5. Начин на провеждане на конкурса - на два етапа:

             - решаване на тест;

             -интервю.

            6. Размерът за първо ниво на основната заплата за длъжността е от 430 лв. до 1600 лв.

            7. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:

            7.1. Писмено заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от  НПКДС;

            7.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

             7.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и правоспособност;

            7.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

            8. Място и срок за подаване на документи за участие - лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Централно управление на ИАБГ, на адрес: гр. София, бул. "Христо Ботев" № 17, ет. 6, стая 601, в срок до 17:00 часа на 11.08.2016 г.

            9. Място за провеждане на конкурса - Централно управление на ИАБГ, на адрес: гр. София, бул. "Христо Ботев" № 17, ет. 6.

           10. Информация, списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват, съгласно чл. 10а, ал. 1, т. 5 от ЗДСл, на информационното табло срещу стая 601, на адрес: гр. София, бул. "Христо Ботев" № 17, ет. 6 и на интернет страницата на ИАБГ - www.iabg.government.bg. Телефони за контакти - 02/9152996, 02/9152955.

            СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ НА КОНКУРСА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "БОРБА С ГРАДУШКИТЕ" МОНТАНА ОБЛАСТ

 

 

<< всички конкурси