Конкурси

„старши експерт“ в отдел „Регионално административно и финансово обслужване“ (РАФО) в дирекция „Финансови, административни и правни дейности“ в Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ), място на работа – Регионална дирекция „Борба с градушките“ (


дата: 30.11.2017     валиден до: 11.12.2017Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „старши  експерт“ в отдел „Регионално административно и финансово обслужване“ (РАФО) в дирекция „Финансови, административни и правни дейности“ в Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ), място на работа – Регионална дирекция „Борба с градушките“ (РДБГ) Пловдив област

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с Глава „трета“ от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „старши експерт“ в отдел „Регионално административно и финансово обслужване“ в дирекция „Финансови, административни и правни дейности“ при следните условия:
1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:
        -  образователна степен – бакалавър;
 -  минимален ранг – V младши или
            - професионален опит – 1 (една) година.
2. Специфични изисквания – няма;
3. Допълнителни изисквания:
         - придобито образование в следните сфери – икономика, финанси; 
        - компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet.
4. Кратко описание на длъжността – обработка и осчетоводяване на първични счетоводни документи – банка, каса, подотчетни лица, пътни книжки, материали и други, изготвяне на касови отчети и оборотни ведомости, дейности, свързани с инвентаризация, изготвяне на справки и счетоводни документи, работа с банкови сметки, СЕБРА.
5. Начин на провеждане на конкурса – на два етапа:
          - решаване на тест;
          - интервю.
6. Размерът на първо ниво на основната заплата за длъжността е от 460 лв. до 1150 лв.  
7. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
7.1. Писмено заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
7.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
7.3. Копия от документи, удостоверяващи изпълнението на минималните и допълнителни изисквания за заемане на длъжността;
7.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
8. Място и срок за подаване на документите за участие – лично от всеки кандидат или чрез надлежно упълномощен пълномощник в РДБГ Пловдив област на адрес: гр. Пловдив, ул. “Богомил“ № 31 в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса .
9. Място на провеждане на конкурса – Централно управление на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ - гр. София, бул. “Христо Ботев“ № 17, ет. 6.
10. Информация, списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват, съгласно чл. 10а, ал. 1, т. 5 от ЗДСл. на информационното табло срещу стая № 601 -  гр.София, бул. “Христо Ботев” № 17, ет. 6 и на интернет страницата на ИАБГ – www.iabg.government.bg. Телефони за контакт: 032/637445, 02/9152955, 02/9152996. 

 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

<< всички конкурси