Конкурси

Конкурс за длъжността "главен счетоводител" в Изпълнителна агенция "Борба с градушките"


дата: 09.11.2022     валиден до: 21.11.2022ОБЯВЛЕНИЕ

дата: 09.11.2022 г.    валидно до: 21.11.2022 г.

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ), на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с Глава „трета“ от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен счетоводител“ в отдел „Административно, правно обслужване и финансово-стопански дейности“ в дирекция „Финансови, административни и правни дейности“ при следните условия:

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

степен на завършено образование - висше;

-  минимална образователна степен - магистър;

- минимален професионален опит – 3 години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит III младши ранг.

2. Специфични изисквания – кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.;

3. Допълнителни изисквания:

- придобито образование в сферата на счетоводство, икономика, финанси;

- компютърна грамотност: работа със специализиран счетоводен софтуер, Windows, MS Office.

 4. Кратко описание на длъжността – Организира, ръководи и контролира финансовата дейност и счетоводната отчетност в ИАБГ. Изготвя, подписва и представя в МЗм месечните и тримесечните касови отчети, отчетите по политики и програми, както и годишния финансов отчет на ИАБГ. Периодично изготвя и представя информация за финансовите резултати от дейността на агенцията на изпълнителния директор. Подпомага ръководството на агенцията при провеждане на политика на ефективно планиране, изпълнение, отчетност и контрол по изпълнението на бюджета и оперативната финансово-счетоводна отчетност на агенцията.

5. Начин на провеждане на конкурса – на два етапа:

- решаване на тест;

- интервю.

6. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:

6.1. Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС;

6.2.Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

6.3.Копия от документи, удостоверяващи изпълнението на минималните и допълнителни изисквания за заемане на длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти - в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобито в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

7. Място и срок за подаване на документите за участие – лично от всеки кандидат или чрез надлежно упълномощен пълномощник на адрес: ЦУ на ИАБГ - гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 17, ет. 6, ст. 601 до 21.11.2022 г. – 17:00 часа. Документите може да се подават по електронен път на e-mail: agency@weathermod-bg.eu, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

8. Място на провеждане на конкурса – Централно управление на ИАБГ – гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 17, ет. 6.

9. Информация, списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват, съгласно чл. 10а, ал. 1, т. 5 от ЗДСл. на информационното табло в ЦУ на ИАБГ срещу стая № 601 -  гр.София, бул. “Христо Ботев” № 17, ет. 6 и на интернет страницата на ИАБГwww.iabg.government.bg. Телефон за контакт: 02 9152949.

10. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността: 770 лева. Индивидуалният размер на основната месечна заплата ще бъде определен в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.        

11. До участие в конкурса ще бъдат допускани само кандидати, които отговарят на предварително обявените изисквания и са подали в срок необходимите документи.

12. Допълнителна информация:
Съгласно чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл . 59, ал. 1 от резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. Обстоятелството следва да бъде удостоверено чрез копие от документ за премината срочна служба в доброволния резерв при кандидатстването на длъжността.   

Списък на нормативните актове, върху които ще се проведе конкурса.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати.

 

<< всички конкурси