Процедури

ИЗГРАЖДАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОБМЕН НА ДАННИ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ПРИ ОПАСНОСТ ОТ ГРАДУШКИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР 14-32-1/27.10.2014 Г. ПО ОПАК


дата: 22.04.2015     валидна до: 20.05.2015ИЗГРАЖДАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОБМЕН НА ДАННИ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ПРИ ОПАСНОСТ ОТ ГРАДУШКИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР 14-32-1/ 27.10.2014 Г. ПО ОПАК

 

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

СЪОБЩЕНИЕ

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА

ПРОТОКОЛ № 1

18.06.2015 г. ОБЯВА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ

23.06.2015 г. ПРОТОКОЛ № 2

23.06.2015 г. ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ НА ДЗЗД "ЛИРЕКС СИСТЕМС" - ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРОТОКОЛ № 2

23.06.2015 г. ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ НА "БУЛ ЕС АЙ" ООД - ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРОТОКОЛ № 2

23.06.2015 г. ПРОТОКОЛ № 3

23.06.2015 г. РЕШЕНИЕ № 2/ 23.06.2015 г. ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

31.07.2015 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

31.07.2015 г. ДОГОВОР ФСД-27-14/10.07.2015 г.

31.07.2015 г. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

31.07.2015 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

31.07.2015 г. ЦЕНОВА ОФЕРТА - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

31.07.2015 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

31.07.2015 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР ФСД-27-14/10.07.2015 г.

31.08.2015 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР ФСД-27-14/10.07.2015 г.

08.09.2015 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР ФСД-27-14/10.07.2015 г.

12.10.2015 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР ФСД-27-14/10.07.2015 г.

13.11.2015 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР ФСД-27-14/10.07.2015 г.

13.11.2015 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

13.11.2015 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

<< всички процедури