Процедури

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ НА ИА "БОРБА С ГРАДУШКИТЕ", ВКЛЮЧВАЩА 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: 1. ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ НА ДВУДИАПАЗОННИ ДОПЛЕРОВИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ РАДАРИ, РАБОТЕЩИ ПОД СИСТЕМА ИРИС; 2. ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕЛБА С ПРОТИВОГРАДОВИ РАКЕТИ, НА КОДИРАНИ ТЕЛЕМЕТРИЧНИ МРЕЖИ И МРЕЖИ ЗА ГЛАСОВИ ДАННИ.


дата: 17.12.2015     валидна до: 21.01.201617.12.2015 г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

17.12.2015 г. ОБЯВЛЕНИЕ

17.12.2015 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

26.01.2016 г. ОБЯВА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

03.02.2016 г. ПРОТОКОЛ № 1

03.02.2016 г. ПРОТОКОЛ № 2

03.02.2016 г. ПРОТОКОЛ № 3

03.02.2016 г. РЕШЕНИЕ № 1/ 01.02.2016 г. ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

25.02.2016 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

25.02.2016 г. ДОГОВОР ФСД-27-005/ 24.02.2016 г. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

25.02.2016 г. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

25.02.2016 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

25.02.2016 г. ЦЕНОВА ОФЕРТА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

25.02.2016 г. ДОГОВОР ФСД-27-006/ 24.02.2016 г. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

25.02.2016 г. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

25.02.2016 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

25.02.2016 г. ЦЕНОВА ОФЕРТА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

25.02.2016 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

 

<< всички процедури