Публични покани

Извършване на дейности за осигуряване на информация и публичност и организиране на обучения


дата: 25.06.2014     валидна до: 04.07.2014 

"Извършване на дейности за осигуряване на информация и публичност и организиране на обучения" във връзка  с изпълнението на Договор № А13-22-6/09.05.2014 г. по проект "Усъвършенстване на знанията и уменията на администрацията на ИАБГ - етап от цялостната модернизация на дейността за борба с градушките", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет"

 

 

 


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID № 9031204/ 25.06.2014 г.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 - ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 - ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 - СПРАВКА - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ ЗА УСЛУГИ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 - ОРБАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ЗОП

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 47, АЛ. 2 ОТ ЗОП

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 47, АЛ. 5 ОТ ЗОП

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 - ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 56, АЛ.1, Т. 8 ОТ ЗОП

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ КАТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА КЛАУЗИТЕ НА ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 - СПИСЪК НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

 

 

 

<< всички публични покани