Публични покани

Виртуална частна мрежа по протокол Ethernet, представляваща свързване на 15 /петнадесет/ входни точки на ИАБГ чрез постоянна връзка в една виртуална частна среда за пренос на данни между тези точки в мрежата на оператора


дата: 14.05.2015     валидна до: 28.05.2015ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ID № 9041752 от 14.05.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 - СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА (ОБРАЗЕЦ)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА (ОБРАЗЕЦ)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ (ОБРАЗЕЦ)

СЪОБЩЕНИЕ

19.06.2015 г.  - ПРОТОКОЛ № 1/ 29.05.2015 г.

19.06.2015 г. - ПРОТОКОЛ № 2/ 17.06.2015 г.

22.07.2015 г. - ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

22.07.2015 г. - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

22.07.2015 г. - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

22.07.2015 г. - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - ЦЕНОВА ОФЕРТА

22.07.2015 г. - ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 - ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

21.11.2015 г. ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР ФСД-27-13/ 30.06.2015 г.

08.01.2016 г. ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР ФСД-27-13/ 30.06.2015 г.

29.02.2016 г. ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР ФСД-27-13/ 30.06.2015 г.

31.03.2016 г. ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР ФСД-27-13/ 30.06.2015 г.

 

  

<< всички публични покани