Процедури след 15.04.2016 г.

„Извънгаранционно поддържане на специализирано оборудване на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Извънгаранционно поддържане на двудиапазонни доплерови метеорологични радари, работещи под система ИРИС; Обособена позиция № 2 - Извънгаранционно поддържане на технически средства, на системите и продуктите за управление на стрелба с противоградови ракети, на кодирани телеметрични мрежи и мрежи за гласови данни.“


дата: 03.04.2017     валидна до: 21.04.201703.04.2017 г. РЕШЕНИЕ

03.04.2017 г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

03.04.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ

03.04.2017 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

03.04.2017 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

03.04.2017 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

03.04.2017 г. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

03.04.2017 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

03.04.2017 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

03.04.2017 г. ЕЕДОП

03.04.2017 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

03.04.2017 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ И СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА В ДОГОВОРА - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

03.04.2017 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ И СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА В ДОГОВОРА - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

03.04.2017 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

03.04.2017 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

03.04.2017 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

03.04.2017 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

24.04.2017 г. СЪОБЩЕНИЕ 

28.04.2017 г. ПРОТОКОЛ 1

28.04.2017 г. ПРОТОКОЛ 2

28.04.2017 г. РЕШЕНИЕ С КЛАСИРАНЕ

ДОГОВОР № ФСД-27-020/09.05.2017 г. ЗА ПОЗИЦИЯ 1

ДОГОВОР № ФСД-27-021/09.05.2017 г. ЗА ПОЗИЦИЯ 2

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

 

 

 

<< всички процедури