Процедури след 15.04.2016 г.

,,Доставка на 33 (тридесет и три) броя електрозахранващи системи с мощност минимум по 550 Wр за осигуряване на автономно електрозахранване на площадки за изстрелване на противоградови ракети“


дата: 29.09.2017     валидна до: 19.10.201729.09.2017 г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

29.09.2017 г. РЕШЕНИЕ

29.09.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ 

29.09.2017 Г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

29.09.2017 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

29.09.2017 г. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

29.09.2017 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

29.09.2017 г. ЕЕДОП

29.09.2017 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

29.09.2017 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ И СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА В ДОГОВОРА

29.09.2017 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

29.09.2017 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

26.10.2017 г. ПРОТОКОЛ № 1

06.11.2017 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

14.11.2017 г. ПРОТОКОЛ № 2

14.11.2017 г. ПРОТОКОЛ № 3

14.11.2017 г. РЕШЕНИЕ С КЛАСИРАНЕ

ДОГОВОР № ФСД-27-057/27.11.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 

 

<< всички процедури