Процедури след 15.04.2016 г.

„Осигуряване на денонощна въоръжена физическа охрана и охрана със сигнално-охранителна техника на сгради и обекти на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“


дата: 10.11.2017     валидна до: 20.11.201710.11.2017 г. РЕШЕНИЕ

10.11.2017 г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

10.11.2017 г. ПОКАНА

10.11.2017 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

10.11.2017 г. ЕЕДОП

10.11.2017 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

10.11.2017 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

10.11.2017 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ И СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА В ДОГОВОРА

10.11.2017 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 3, т. 1, б. "Д" ОТ ППЗОП

10.11.2017 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

10.11.2017 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

10.11.2017 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА

23.11.2017 г. ДОКЛАД 

23.11.2017 г. ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТОКОЛ № 1 "МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД

23.11.2017 г. ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТОКОЛ № 1 "ДЕЛТА-ИГЕ" ЕООД

23.11.2017 г. ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТОКОЛ № 1 "БЮРО ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ-ИТ" ЕООД

23.11.2017 г. РЕШЕНИЕ 

ДОГОВОР ФСД-27-062/06.12.2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОР  ФСД-27-062/06.12.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

АНЕКС КЪМ ДОГОВОР ФСД-27-62/06.12.2017 г.

 

<< всички процедури