Процедури след 15.04.2016 г.

„Извънгаранционно поддържане на специализирано оборудване на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Извънгаранционно поддържане на двудиапазонни доплерови метеорологични радари, работещи под система ИРИС; Обособена позиция № 2 - Извънгаранционно поддържане на технически средства, на системите и продуктите за управление на стрелба с противоградови ракети, на кодирани телеметрични мрежи и мрежи за гласови данни.“


дата: 21.03.2018     валидна до: 11.04.201821.03.2018 г. РЕШЕНИЕ

21.03.2018 г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

21.03.2018 г.  ОБЯВЛЕНИЕ

21.03.2018 г.  ДОКУМЕНТАЦИЯ

21.03.2018 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

21.03.2018 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

21.03.2018 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

21.03.2018 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

21.03.2018 г. ЕЕДОП

21.03.2018 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

21.03.2018 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ И СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА В ДОГВООРА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

21.03.2018 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ И СЪГЛАСИЕ С УЛОВИЯТА В ДОГОВОРА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

21.03.2018 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

21.03.2018 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

21.03.2018 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

21.03.2018 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

12.04.2018 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

20.04.2018 г. ПРОТОКОЛ № 1

20.04.2018 г. ПРОТОКОЛ № 2

20.04.2018 г. РЕШЕНИЕ С КЛАСИРАНЕ И ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДОГОВОР № ФСД-27-022/10.05.2018 г.  ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

ДОГОВОР № ФСД-27-023/10.05.2018 г. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 

 

 

<< всички процедури