Процедури след 15.04.2016 г.

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комплекти радиоелектронна апаратура за доплерови цифрови метеорологични радарни станции с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 (един) комплект радиоелектронна апаратура за 1 (една) доплерова цифрова метеорологична радарна станция с „S“ обхват; Обособена позиция № 2 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 (два) комплекта радиоелектронна апаратура за 2 (две) доплерови цифрови метеорологични радарни станции с „S“ и „Х“ обхвати.


дата: 08.11.2016     валидна до: 12.12.201608.11.2016 г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

08.11.2016 г. РЕШЕНИЕ

08.11.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ

08.11.2016 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

08.11.2016 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

08.11.2016 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

08.11.2016 г. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

08.11.2016 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

08.11.2016 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

08.11.2016 г. ЕЕДОП

08.11.2016 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ЕКСПЕРТ

08.11.2016 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

08.11.2016 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ И СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА В ДОГОВОРА

08.11.2016 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

08.11.2016 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

08.11.2016 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

08.11.2016 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОБOСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

09.11.2016 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА 

15.12.2016 г. СЪОБЩЕНИЕ

12.01.2017 г. ПРОТОКОЛ 1

12.01.2017 г. ПРОТОКОЛ 2

12.01.2017 г. ПРОТОКОЛ 3

12.01.2017 г. ДОКЛАД

12.01.2017 г. РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 

ДОГОВОР № ФСД-27-001/18.01.2017 г. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ДОГОВОР № ФСД-27-003/18.01.2017 г. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 

 

<< всички процедури