Процедури след 15.04.2016 г.

„Доставка и монтаж на настолни компютри, периферна техника и СИП централа с 4 обособени позиции“. Обособена позиция № 1 „Доставка на настолни компютри и компютри тип ,,тънък/нулев клиент““; Обособена позиция № 2 „Доставка на монитори за настолни компютри“; Обособена позиция № 3 „Доставка на клавиатури и мишки за настолни компютри“ Обособена позиция № 4 ,,Доставка, монтаж, конфигурация и въвеждане в експлоатация на хардуерна СИП централа и настолни IP телефонни апарати“.


дата: 05.04.2018     валидна до: 26.04.201805.04.2018 РЕШЕНИЕ

05.04.2018 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

05.04.2018 ОБЯВЛЕНИЕ

05.04.2018 ДОКУМЕНТАЦИЯ

05.04.2018 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

05.04.2018 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

05.04.2018 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

05.04.2018 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

05.04.2018 МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

05.04.2018 ЕЕДОП

05.04.2018 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

05.04.2018 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

05.04.2018 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ И СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОРА

05.04.2018 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

05.04.2018 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

05.04.2018 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

05.04.2018 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

05.04.2018 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

05.04.2018 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

05.04.2018 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

05.04.2018 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

11.04.2018 г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

ЕЕДОП в pdf

ЕЕДОП в xml

11.04.2018 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

13.04.2018 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

02.05.2018 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

16.05.2018 г. ПРОТОКОЛ № 1

16.05.2018 г. ПРОТОКОЛ № 2

16.05.2018 г. РЕШЕНИЕ С КЛАСИРАНЕ И ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

10.07.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

ДОГОВОР № ФСД-27-42/ 21.06.2018 г. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

ДОГОВОР № ФСД-27-43/ 21.06.2018 г. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

ДОГОВОР № ФСД-27-44/ 21.06.2018 Г. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

ДОГОВОР № ФСД-27-39/ 18.06.2018 г. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

 

<< всички процедури