Процедури след 15.04.2016 г.

„Доставка на 79 броя автоматизирани пускови установки за противоградови ракети с пулт за дистанционно управление и паник бутон“


дата: 08.11.2016     валидна до: 12.12.201608.11.2016 г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ 

08.11.2016 г. РЕШЕНИЕ

08.11.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ

08.11.2016 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

08.11.2016 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

08.11.2016 г. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

08.11.2016 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

08.11.2016 г. ЕЕДОП

08.11.2016 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

08.11.2016 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ И СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА В ДОГОВОРА

08.11.2016 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

08.11.2016 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

13.12.2016 г. ПРОТОКОЛ 1

12.01.2017 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

17.01.2017 г. ПРОТОКОЛ 2 

17.01.2017 г. ПРОТОКОЛ 3 

17.01.2017 г. ДОКЛАД

17.01.2017 г. РЕШЕНИЕ С КЛАСИРАНЕ 

ДОГОВОР № ФСД-27-009/ 31.01.2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

 

<< всички процедури