Процедури след 15.04.2016 г.

„Основна профилактика и техническо обслужване на антенната система и вълноводния тракт на три доплерови радарни станции МРЛ-ИРИС, действащи в системата на ИАБГ“


дата: 04.11.2016     валидна до: 28.11.201604.11.2016 г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

04.11.2016 г. РЕШЕНИЕ

04.11.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ

04.11.2016 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

04.11.2016 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

04.11.2016 г. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

04.11.2016 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

04.11.2016 г. ЕЕДОП

04.11.2016 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ЕКСПЕРТ

04.11.2016 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

04.11.2016 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ И СЪГЛАСИЕ ЗА УСЛОВИЯТА В ДОГОВОРА

04.11.2016 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

04.11.2016 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

05.12.2016 г. ПРОТОКОЛ 1

14.12.2016 г. СЪОБЩЕНИЕ 

21.12.2016 г. ПРОТОКОЛ 2

21.12.2016 г. ПРОТОКОЛ 3

21.12.2016 г. РЕШЕНИЕ С КЛАСИРАНЕ

ДОГОВОР № ФСД-27-004/ 18.01.2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

 

<< всички процедури