Процедури след 15.04.2016 г.

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 3 (три) комплексни системи за непрекъсваемо електрозахранване, електронно управление на двигателите на антените и дехидратиране на въздуха за съществуващите и действащи в системата на ИАБГ три доплерови метеорологични радарни станции МРЛ ИРИС“


дата: 04.11.2016     валидна до: 28.11.201604.11.2016 г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

04.11.2016 г. РЕШЕНИЕ

04.11.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ

04.11.2016 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

04.11.2016 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

04.11.2016 г. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

04.11.2016 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

04.11.2016 г. ЕЕДОП

04.11.2016 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ЕКСПЕРТ

04.11.2016 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

04.11.2016 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ И СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА В ДОГОВОРА

04.11.2016 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

04.11.2016 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

09.11.2016 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА

05.12.2016 г. ПРОТОКОЛ 1

14.12.2016 г. СЪОБЩЕНИЕ

21.12.2016 г. ПРОТОКОЛ 2

21.12.2016 г. ПРОТОКОЛ 3

21.12.2016 г. РЕШЕНИЕ С КЛАСИРАНЕ

ДОГОВОР № ФСД-27-002/ 18.01.2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 

 

<< всички процедури