Обяви

Обява за обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на виртуална частна мрежа от лицензиран оператор за обслужване на Изпълнителна Агенция ,,Борба с градушките“ с две обособени позиции"


дата: 12.08.2016ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП ОТ 12.08.2016 г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - ОБОСОБЕНА ПОЗИЯ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ОБРАЗЦИ (ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1):

ОБРАЗЕЦ № 1 СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ  

ОБРАЗЕЦ №  2 ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

ОБРАЗЕЦ № 3 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОРА

ОБРАЗЕЦ № 4 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 3, Т. 8 ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН РЕЖИМ 

ОБРАЗЕЦ № 5 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 97, АЛ. 6 ОТ ППЗОП

ОБРАЗЕЦ № 6 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 97, АЛ. 5 ОТ ППЗОП 

ОБРАЗЕЦ № 7 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОБРАЗЕЦ № 8 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОБРАЗЕЦ № 9 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СХОДНИ УСЛУГИ

ОБРАЗЕЦ № 10 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 11 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАДЕЖДНОСТ

ОБРАЗЕЦ № 12 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАЛИЧИЕ НА ДЕНОНОЩЕН ЦЕНТЪР

ОБРАЗЕЦ № 13 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПАРАМЕТРИТЕ НА КАЧЕСТВО 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ОБРАЗЦИ (ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2):

ОБРАЗЕЦ № 1 СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ

ОБРАЗЕЦ № 2 ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 

ОБРАЗЕЦ № 3 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА  В ПРОЕКТА НА ДОГОВОРА 

ОБРАЗЕЦ № 4 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 3, Т. 8 ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН РЕЖИМ

ОБРАЗЕЦ № 5 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 97, АЛ. 6 ОТ ППЗОП

ОБРАЗЕЦ № 6 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 97, АЛ. 5 ОТ ППЗОП

ОБРАЗЕЦ № 7 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ № 8 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ № 9 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СХОДНИ УСЛУГИ

ОБРАЗЕЦ № 10 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗОП 

ОБРАЗЕЦ № 11 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАДЕЖДНОСТ

ОБРАЗЕЦ № 12 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЕНОНОЩЕН ЦЕНТЪР

ОБРАЗЕЦ № 13 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПАРАМЕТРИТЕ НА КАЧЕСТВОТО

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

22.08.2016 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ

 31.08.2016 г. ПРОТОКОЛ  ОТ 26.08.2016  г.

09.09.2016 г. ДОГОВОР ФСД-27-030/ 09.09.2016 г. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

04.10.2016 г. ДОГОВОР ФСД-27-028/ 31.08.2016 г. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

 

<< всички обявления