Конкурси

Младши експерт "Оперативна дейност"


дата: 15.04.2014     валиден до: 25.04.2014ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "БОРБА С ГРАДУШКИТЕ"

ОБЯВА

 

Изпълнителна агенция "Борба с градушките" обявява конкурс за длъжността:

Младши експерт "Оперативна дейност" в сектор "Оперативна дейност" на отдел "Оперативно-техническа дейност" към Регионална дирекция "Борба с градушките" Пазарджик област при следните условия:

I. Изисквания

1. Минимални изисквания:

- образование - висше, образователна степен - бакалавър;

- ранг - V младши или професионален опит - не се изисква;

- правоотношение - служебно.

2. Специфични изисквания - няма.

3. Допълнителни изисквания:

а) придобито образование в сферата ва физиката и инженерните науки;

б) разрешен достъп до класифицирана информация до ниво "ПОВЕРИТЕЛНО";

в) компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet.

II. Допускане до участие в конкурса - само кандидатите, подали в срок изискващите се документи и отговарящи на предварително обявените изисквания.

III. Начин на провеждане на конкурса - на два етапа:

1. Решаване на тест;

2. Интервю с кандидатите.

IV. Кратко описание на длъжността - Следи за промените в метеорологичната обстановка, при необходимост провежда операции по активно въздействие върху градови процеси, съгласно утвърдените методики, участва в оперативната дейност, като част от дежурния екип. Изготвя документация за проведените въздействия, като прави анализ и оценка на резултатите.

V. Граници (от-до) на основната заплата, определена за длъжността - 360 лв. - 1100 лв.

VI. Необходими документи, които се представят от кандидатите за участие в конкурса:

1. Заявление за участие (по образец), съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

VII. Място и срок за подаване на документи за участие - Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично от кандидатите или чрез пълномощник на адрес: РД "Борба с градушките" в с. Гелеменово до десет дни от датата на публикуване на обявата.

VIII. Място на провеждане на конкурса - Централно управление на Изпълнителна агенция "Борба с градушките" на адрес: гр. София, бул. Христо Ботев № 17, ет. 6.

IX. Информацията, списъците и съобщенията, във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в РД "Борба с градушките", с. Гелеменово и на сайта на ИА "Борба с градушките" www.iabg.government.bg.

Лице за контакт: Дияна Илкова
Телефон за връзка 034 44 68 80; 034 44 68 79

 

Декларация по чл. 18, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

 

 

 

 

 

 

 

<< всички конкурси