Конкурси

Младши експерт в отдел "Административно, правно облсужване и финансово-стопански дейности" в дирекция "Финансови, административни и правни дейности"


дата: 29.08.2016     валиден до: 08.09.2016ОБЯВЛЕНИЕ
За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ в отдел „Административно, правно обслужване и финансово-стопански дейности“ към дирекция „Финансови, административни и правни дейности“ на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“
 
 
Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, (ИАБГ) на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с глава „трета“ от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ в отдел „Административно, правно обслужване и финансово-стопански дейности“ към дирекция „Финансови, административни и правни дейности“ на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ) при следните условия:
1.Минимални изсквания за заемане на длъжността:
       - образователна степен – професионален бакалавър; 
           - професионален опит – не се изисква.
2. Специфичви изисквания – няма;
3. Допълнителни изисквания:
       - придобито образование в сферата на публична или бизнес администрация;
     - компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet.
 4. Кратко описание на длъжността – организиране на деловодната дейност в Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, осигуряване съхранението на документите, създадени в резултат на дейността на ИАБГ в съответствие с нормативните разпоредби.
5. Начини на провеждане на конкурса:
          - решаване на тест;
          - интервю.  .
6. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
6.1. Писмено заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
6.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
6.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и правоспособност;
6.4.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако има придобит такъв.
7. Място и срок за подаване на документите за участие – лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Централно управление на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ на адрес: гр. София, бул.“Христо Ботев“  № 17, ет. 6, стая 601 в срок до 17.00 часа на 08.09.2016 г.
8. Място на провеждане на конкурса – Централно управление на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ - гр.София, бул. „Христо Ботев“ № 17, ет. 6.
9. Информация, списъци и други съобщения във връзка с конкурса да се обявяват, съгласно чл. 10а, ал. 1, т. 5 от ЗДСл, на информационното табло срещу стая № 601, гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 17, ет. 6 и на интернет страницата на ИАБГ – www.iabg.government.bg. Телефони за контакти: 02/9152955, 02/9152996.
 
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО, ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" 
 

 

<< всички конкурси