Конкурси

Старши експерт в отдел "Оперативна дейност" в Регионална дирекция "Борба с градушките" Пловдив област, КП Поповица, към Главна дирекция "Техническо и информационно обслужване"


дата: 29.08.2016     валиден до: 08.09.2016  ОБЯВЛЕНИЕ

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „старши експерт“ в отдел „Оперативна дейност“ в Регионална дирекция „Борба с градушките“ Пловдив област, Команден пункт – с. Поповица,  към Главна дирекция „Техническо и информационно обслужване“ на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, (ИАБГ) на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с глава „трета“ от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „старши експерт“ в отдел „Оперативна дейност“ в Регионална дирекция „Борба с градушките“ Пловдив област, Команден пункт – с. Поповица,  към Главна дирекция „Техническо и информационно обслужване“ на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ) при следните условия:

1.Минимални изсквания за заемане на длъжността:

       - образователна степен – бакалавър; 

- придобит ранг – V младши или 

- професионален опит – 1 (една) година.

2. Специфичви изисквания – няма;

3. Допълнителни изисквания:

       - придобито образование в сферата на физиката и инженерните науки;

- разрешен достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително“;

     - компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet.

 4. Кратко описание на длъжността – следи за промените в метеорологичната, участва в оперативната дейност като част от дежурния екип и провежда операции по активно въздействие върху градови процеси; провежда радарни наблюдения, съгласно утвърдените методики;  изготвя документацията за проведените въздействия, като прави анализ и оценка на резултатите; участва в семинари, свързани с теоритичната подготовка по изкуствени въздействия върху неблагоприятни атмосферни процеси.

5. Начини на провеждане на конкурса:

          - решаване на тест;

          - интервю.  

6. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:

6.1. Писмено заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

6.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

6.3. Копия от документи, удостоверяващи изпълнението на минималните и допълнителни изисквания за заемане на длъжността. 

6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако има придобит такъв.

7. Място и срок за подаване на документите за участие – лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Регионална дирекция „Борба с градушките“ Пловдив област на адрес: гр. Пловдив, ул. „Богомил“  № 31, ет. 1 в срок до 17.00 часа на 08.09.2016 г.

8. Място на провеждане на конкурса – Централно управление на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ - гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 17, ет. 6.

9. Информация, списъци и други съобщения във връзка с конкурса да се обявяват, съгласно чл. 10а, ал. 1, т. 5 от ЗДСл, на информационното до стая № 12, гр. Пловдив, ул. „Богомил“ № 31, ет. 1 и на интернет страницата на ИАБГ – www.iabg.government.bg. Телефон за контакт: 032/637 446.

 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СТАРШИ ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ" В РДБГ - ПЛОВДИВ ОБЛАСТ

 

 

<< всички конкурси