Конкурси

Началник на отдел "Административно, правно обслужване и финансово-стопански дейности" към дирекция "Финансови, административни и правни дейности" на ИАБГ


дата: 21.10.2016     валиден до: 31.10.2016ОБЯВЛЕНИЕ

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „началник на отдел“ в отдел „Административно, правно обслужване и финансово-стопански дейности“ към дирекция „Финансови, административни и правни дейности“ на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, (ИАБГ) на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с глава „трета“ от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „началник на отдел“ в отдел „Административно, правно обслужване и финансово-стопански дейности“ към дирекция „Финансови, административни и правни дейности“ на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ) при следните условия:

1.Минимални изсквания за заемане на длъжността:

       - образователна степен – магистър;

        - придобит ранг – III младши или 

        - професионален опит – 4 (четири) години.

2. Специфични изисквания – няма;

3. Допълнителни изисквания:

       - придобито образование в следните сфери – право, икономика и публична администрация;

- разрешен достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително“;

     - компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet.

 4. Кратко описание на длъжността – осъществява административното и оперативното ръководство на отдел „Административно, право обслужване и финансово-стопански дейности“ с цел да бъде постигнато ефективно функциониране на администрацията при изпълнение на задълженията по отношение на осигуряването на дейността на общата администрация в ИАБГ. Своевременно докладва на директора на дирекция „Финансови, административни и правни дейности“, на главния секретар и на изпълнителния директор на ИАБГ за своята дейност.

5. Начини на провеждане на конкурса:

          - решаване на тест;

          - интервю.  

6. Размерът на първо ниво на основната заплата за длъжността е от 430 до 1600 лв.

7. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:

7.1. Писмено заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

7.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

7.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и правоспособност;

7.4.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако има придобит такъв.

8. Място и срок за подаване на документите за участие – лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Централно управление на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ на адрес: гр. София, бул.“Христо Ботев“  № 17, ет. 6, стая 601 в срок до 17.00 часа на 31.10.2016 г.

9. Място на провеждане на конкурса – Централно управление на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ - гр.София, бул. „Христо Ботев“ № 17, ет. 6.

10. Информация, списъци и други съобщения във връзка с конкурса да се обявяват, съгласно чл. 10а, ал. 1, т. 5 от ЗДСл, на информационното табло срещу стая № 601, гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 17, ет. 6 и на интернет страницата на ИАБГ – www.iabg.government.bg. Телефони за контакти: 02/9152955, 02/9152996.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ" В ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО, ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"

 

 

 

<< всички конкурси