Конкурси

Началник на отдел "Регионално, административно и финансово обслужване" към дирекция "Финансови, административни и правни дейности"


дата: 05.07.2017     валиден до: 17.07.2017Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "началник на отдел" в отдел "Регионално, административно и финансово обслужване" към дирекция "Финансови, административни и правни дейности" на Изпълнителна агенция "Борба с градушките" (IИАБГ)

Изпълнителна агенция "Борба с градушките" , на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с глава "трета" от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "началник на отдел" в отдел "Регионално, административно и финансово обслужване" към дирекция "Финансови, административни и правни дейности" на ИАБГ при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- образователна степен - магистър;

- придобит ранг - III младши или 

- професионален опит - 4 (четири) години;

2. Специфични изисквания - няма;

3. Допълнителни изисквания:

- придобито образование в следните сфери - право, икономика, публична администрация;

- разрешен достъп до класифицирана информация до ниво "Поверително";

компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet.

4. Кратко описание на длъжността - осъществява административното и оперативното ръководство на отдел "Регионално, административно и финансово обслужване" (ФАПД) с цел да бъде постигнато ефективно функциониране на администрацията при изпълнение на задълженията за осигуряване на дейността на общата администрация в регионалните звена на ИАБГ. Своевременно докладва на директора на дирекция ФАПД, на главния секретар и на изпълнителния директор на ИАБГ за своята дейност.

5. Начин на провеждане на конкурса - на два етапа:

- решаване на тест;

интервю.

6. Размерът на първо ниво на основната заплата за длъжността е от 460 лв. до 1600 лв.

7. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:

7.1 Писмено заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

7.2 Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

7.3 Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и правоспособност;

7.4 Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

8. Място и срок за подаване на документи за участие - лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Централно управление на ИАБГ - гр. София, бул. Христо Ботев, № 17, ет. 6, стая 601, в срок до 17. 00 часа на 17.07.2017 г.

9. Място за провеждане на конкурса - Централно управление на ИАБГ на адрес: гр. София, бул. Христо Ботев № 17, ет. 6.

10. Информация, списъци и други съобщения във връзка с конкурса ше се обявяват, съгласно чл. 10а, ал. 1, т. 5 от ЗДСл на информационното табло срещу стая 601, на адрес гр. София, бул. Христо Ботев № 17, ет. 6 и на интернет сраницата на ИАБГ - www.iabg.govrnment.bg. Телефони за контакт: 02/9152955; 02/9152996.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ" В ОТДЕЛ "РЕГИОНАЛНО АДМИНИСТРАТИВНО И ФИНАНСОВО ОБСЛУЖВАНЕ" НА ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ" В ИАБГ

 

 

<< всички конкурси