Конкурси

"Старши експерт" в отдел "Оперативна дейност" в Регионална дирекция "Борба с градушките" Видин област към Главна дирекция "Техническо и информационно обслужване" на Изпълнителна агенция "Борба с градушките"


дата: 17.10.2017     валиден до: 27.10.2017Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "старши експерт" в отдел "Оперативна дейност" в Регионална дирекция "Борба с градушките" (РДБГ) Видин област към Главна дирекция "Техническо и информационно облсужване" (ТИО) на Изпълнителна агенция "Борба с градушките"(ИАБГ)

 

Изпълнителна агенция "Борба с градушките", на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с Глава "трета" от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "старши експерт" в отдел "Оперативна дейност" в РДБГ Видин област към главна дирекция ТИО на ИАБГ при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- образователна степен - бакалавър;

- минимален ранг - V младши или

- професионален опит - 1 (една) година.

2. Специфични изисквания - няма.

3. Допълнителни изисквания:

- придобито образование в следните сфери - аграрни науки;

- разрешен достъп до класифицирана информация до ниво "Поверително";

- компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet.

4. Кратко описание на длъжността - определяне на агроикономическата ефективност от проведените операции по активни въздействия по противоградова защита в РДБГ Видин област.

5. Начин на провеждане на конкурса - на два етапа:

- решаване на тест;

- интервю.

6. Размерът на първо ниво на основната заплата за длъжността е от 460 лв. до 1150 лв.

7. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:

7.1. Писмено заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

7.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

7.3. Копия от документи, удостоверяващи изпълнението на минималните и допълнителни изисквания за заемане на длъжността;

7.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

8. Място и срок на подаване на документите за участие - лично от всеки кандидат или чрез надлежно упълномощен пълномощник в РДБГ Видин област на адрес: гр. Видин, ул. "Рибарска" № 12, ет. 3, стая 32, в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса.

9. Място на провеждане на конкурса - Централно управление на ИАБГ - гр. София, бул. "Христо Ботев" № 17, ет. 6.

10. Информация, списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват, съгласно чл. 10а, ал. 1, т. 5 от ЗДСл на информационното табло срещу стая 601 - гр. София, бул. "Христо Ботев" № 17, ет. 6 и на интернет страницата на ИАБГ - www.iabg.governement.bg. Телефони за контакт 02/9152955, 02/9152996.

09.11.2017 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

<< всички конкурси