Конкурси

"Старши експерт" в отдел "Регионално, административно и финансово обслужване" на дирекция "Финансови, административни и правни дейности" с място на работа РДБГ Враца област


дата: 24.11.2017     валиден до: 04.12.2017Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "старши експерт" в отдел "Регионално административно и финансово обслужване" (РАФО) в дирекция "Финансови, административни и правни дейности" на Изпълнителна агенция "Борба с градушките" (ИАБГ), място на работа - Регионална дирекция "Борба с градушките" (РДБГ) Враца област

Изпълнителна агенция "Борба с градушките", на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с Глава "трета" от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "старши експерт" в отдел РАФО в дирекция ФАПД при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- образователна степен - бакалавър;

- минимален ранг - V младши или

- професионален опит - 1 (една) година.

2. Специфични изисквания - няма.

3. Допълнителни изисквания:

- придобито образование в следните сфери - икономика, финанси;

- компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet.

4. Кратко описание на длъжността - обработка и осчетоводяване на първични счетоводни документи - банка, каса, подотчетни лица, пътни книжки, материали и други, изготвяне на касови отчети и оборотни ведомости, дейности, свързани с инвентаризация, изготвяне на справки и счетоводни документи, работа с банкови сметки, СЕБРА.

5. Начин на провеждане на конкурса - на два етапа:

- решаване на тест;

- интервю.

6. Размерът на първо ниво на основната заплата за длъжността е от 460 лв. до 1150 лв.

7. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:

7.1. Писмено завление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;

7.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

7.3. Копия от документи, удостоверяващи изпълнението на минималните и допълнителни изисквания за заемане на длъжността;

7.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

8. Място и срок за подаване на документите за участие - лично от всеки кандидат или чрез надлежно упълномощено лице в РДБГ Враца област на адрес: Команден пункт с. Бърдарски геран в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса.

9. Място за провеждане на конкурса - Централно управление на ИАБГ - гр. София, бул. "Христо Ботев" № 17, ет. 6.

10. Информация, списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват, съгласно чл. 10а, ал. 1, т. 5 от ЗДСл на информационното табло срещу стая 601 - гр. София, бул. "Христо Ботев" № 17, ет. 6 и на интернет страницата на ИАБГ - www.iabg.government.bg . Телефони за контакт: 091598606, 029152955, 029152996.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

<< всички конкурси