Конкурси

„младши експерт“ в отдел „Административно, правно обслужване и финансово - стопански дейности“


дата: 20.12.2017     валиден до: 02.01.2018                                                                           ОБЯВЛЕНИЕ

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ в отдел „Административно, правно обслужване и финансово - стопански дейности“ в дирекция „Финансови, административни и правни дейности“ в Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ)

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с Глава „трета“ от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ в отдел „Административно, правно обслужване и финансово - стопански дейности“ в дирекция „Финансови, административни и правни дейности“ в ИАБГ при следните условия:
1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:
        -  образователна степен – професионален бакалавър;
 -  минимален ранг – V младши или
            - професионален опит – не се изисква.
2. Специфични изисквания – няма;
3. Допълнителни изисквания:
         - придобито образование по право, с положен теоретико-практически изпит и придобита юридическа правоспособност;
        - компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet.
4. Кратко описание на длъжността – поддържа документация и извършва дейности, свързани с движимото и недвижимо имущество на агенцията, изготвя становища във връзка с прилагане на законодателството, осъществява процесуално представителство. 
5. Начин на провеждане на конкурса – на два етапа:
          - решаване на тест;
          - интервю.
6. Размерът на първо ниво на основната заплата за длъжността е от 460 лв. до 1100 лв.  
7. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
7.1. Писмено заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
7.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
7.3. Копия от документи, удостоверяващи изпълнението на минималните и допълнителни изисквания за заемане на длъжността;
7.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит ако има придобит такъв.
8. Място и срок за подаване на документите за участие – лично от всеки кандидат или чрез надлежно упълномощен пълномощник в Централно управление на ИАБГ на адрес: гр. София, бул.“Христо Ботев“ № 17, ет.6 в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса .
9. Място на провеждане на конкурса – Централно управление на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ - гр. София, бул. “Христо Ботев“ № 17, ет. 6.
10. Информация, списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват, съгласно чл. 10а, ал. 1, т. 5 от ЗДСл. на информационното табло срещу стая № 601 -  гр.София, бул. “Христо Ботев” № 17, ет. 6 и на интернет страницата на ИАБГ – www.iabg.government.bg. Телефони за контакт:  02 9152955, 02/9152996. 

 Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати

 

<< всички конкурси