Конкурси

„младши експерт“ в отдел „Оперативна дейност“, Регионална дирекция „Борба с градушките“ Пловдив област, Команден пункт Голям Чардак


дата: 01.06.2018     валиден до: 11.06.2018                                                                          ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с Глава „трета“ от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ в отдел „Оперативна дейност“, Регионална дирекция „Борба с градушките“ Пловдив област, Команден пункт Голям Чардак към Главна дирекция „Техническо и информационно обслужване“ при следните условия:

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

            -  образователна степен – професионален бакалавър;

            -  минимален ранг – V младши или

            - професионален опит – не се изисква.

2. Специфични изисквания – няма;

3. Допълнителни изисквания:

             - придобито образование в следните сфери – физик, инженер;

-  разрешен достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително“; 

             - компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet.

4. Кратко описание на длъжността – осъществява операции по активно въздействие върху потенциално градоопасни клетки съгласно нормативните документи.

5. Начин на провеждане на конкурса – на два етапа:

          - решаване на тест;

          - интервю.

6. Размерът на първо ниво на основната заплата за длъжността е от 510 лв. до 1100 лв.   

7. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:

7.1. Писмено заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

7.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

7.3. Копия от документи, удостоверяващи изпълнението на минималните и допълнителни изисквания за заемане на длъжността;

7.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит ако има придобит такъв.

8. Място и срок за подаване на документите за участие – лично от всеки кандидат или чрез надлежно упълномощен пълномощник в РДБГ Пловдив област на адрес: гр. Пловдив, ул. Богомил № 31 до 11.06.2018 г. – 17:00 часа.

9. Място на провеждане на конкурса – Централно управление на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ - гр. София, бул. “Христо Ботев“ № 17, ет. 6.

10. Информация, списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват, съгласно чл. 10а, ал. 1, т. 5 от ЗДСл. на информационното табло срещу стая № 601 -  гр.София, бул. “Христо Ботев” № 17, ет. 6 и на интернет страницата на ИАБГ – www.iabg.government.bg. Телефони за контакт: 032/637445, 02 9152955, 02/9152996.   

 Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати

 

<< всички конкурси