Конкурси

„старши експерт“ в отдел „Регионално, административно и финансово обслужване“, дирекция „Финасови, административни и правни дейности“


дата: 20.08.2018     валиден до: 30.08.2018ОБЯВЛЕНИЕ

дата: 20.08.2018 г.    валиден до: 30.08.2018 г.

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с Глава „трета“ от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „старши експерт“ в отдел „Регионално, административно и финансово обслужване“, дирекция „Финасови, административни и правни дейности“ при следните условия:

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

            -  образователна степен – бакалавър;

            -  минимален ранг – V младши или

            - професионален опит – 1 година.

2. Специфични изисквания – няма;

3. Допълнителни изисквания:

             - придобито образование в следните сфери – икономика, финанси;

-  компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet.

4. Кратко описание на длъжността – контролиране правилното водене на първичните документи, осчетоводяване на документи, водене на ведомости, ревизиране на материално-отговорни лица, обработване на кредитни документи в Регионална дирекция „Борба с градушките“ Пловдив област.

5. Начин на провеждане на конкурса – на два етапа:

          - решаване на тест;

          - интервю.

6. Размерът на първо ниво на основната заплата за длъжността е от 510 лв. до 1150 лв.   

7. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:

7.1. Писмено заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

7.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

7.3. Копия от документи, удостоверяващи изпълнението на минималните и допълнителни изисквания за заемане на длъжността;

7.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

8. Място и срок за подаване на документите за участие – лично от всеки кандидат или чрез надлежно упълномощен пълномощник в РДБГ Пловдив област на адрес: гр. Пловдив, ул. Богомил № 31 до 30.08.2018 г. – 17:00 часа.

9. Място на провеждане на конкурса – Централно управление на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ - гр. София, бул. “Христо Ботев“ № 17, ет. 6.

10. Информация, списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват, съгласно чл. 10а, ал. 1, т. 5 от ЗДСл. на информационното табло срещу стая № 601 -  гр.София, бул. “Христо Ботев” № 17, ет. 6 и на интернет страницата на ИАБГ – www.iabg.government.bg. Телефони за контакт: 032/637446, 02 9152955, 02/9152995.   

 СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

 

 

 

 

 

<< всички конкурси