Конкурси

„началник на отдел“ в отдел „Техническа дейност“, Регионална дирекция „Борба с градушките“ (РДБГ) Пловдив област, Команден пункт Поповица


дата: 28.08.2018     валиден до: 07.09.2018ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с Глава „трета“ от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „началник на отдел“ в отдел „Техническа дейност“, Регионална дирекция „Борба с градушките“ (РДБГ) Пловдив област, Команден пункт Поповица към Главна дирекция „Технически и оперативни дейности“ при следните условия:
1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:
-образователна степен – бакалавър;
- минимален ранг – III младши или
- професионален опит – 4 (четири) години.
2. Специфични изисквания – няма;
3. Допълнителни изисквания:
- придобито образование в следните сфери – инженерни науки;
- разрешен достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително“;
- компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet.
4. Кратко описание на длъжността – организира и ръководи работата на отдел „Техническа дейност“ с цел гарантирана своевременна и безаварийна работа на ракетните площадки за ефективно провеждане на активните въздействия върху градоопасни облаци. Поддържа радиолокационната, свързочна и противоградова техника в РДБГ Пловдив област.
5. Начин на провеждане на конкурса – на два етапа:
- решаване на тест;
- интервю.
6. Размерът на първо ниво на основната заплата за длъжността е от 510 лв. до 1450 лв.  
7. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
7.1. Писмено заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
7.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
7.3. Копия от документи, удостоверяващи изпълнението на минималните и допълнителни изисквания за заемане на длъжността;
7.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
8. Място и срок за подаване на документите за участие – лично от всеки кандидат или чрез надлежно упълномощен пълномощник в РДБГ Пловдив област на адрес: гр. Пловдив, ул. Богомил № 31 до 07.09.2018 г. – 17:00 часа.
9. Място на провеждане на конкурса – Централно управление на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ - гр. София, бул. “Христо Ботев“ № 17, ет. 6.
10. Информация, списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват, съгласно чл. 10а, ал. 1, т. 5 от ЗДСл. на информационното табло срещу стая № 601 - гр. София, бул. "Христо Ботев" №17, ет. 6 и на интернет страницата на ИАБГ - www.iabg.government.bg. Телефони за контакт: 032/637445, 02 9152955, 02 9152995.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

<< всички конкурси