Конкурси

„Главен експерт“ в отдел „Административно, правно обслужване и финансово-стопански дейности“


дата: 05.03.2019     валиден до: 15.03.2019ОБЯВЛЕНИЕ

дата: 05.03.2019 г.    валиден до: 15.03.2019 г.

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с Глава „трета“ от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Главен експерт“ в отдел „Административно, правно обслужване и финансово-стопански дейности“ в дирекция „Финансови, административни и правни дейности“ в Централно управление на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ)  при следните условия:

   1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

            -  образователна степен – бакалавър;

-  минимален ранг – IV младши или

            - професионален опит – 3 (три) години.

   2. Специфични изисквания – няма;

   3. Допълнителни изисквания:

             - придобито образование в следните сфери – счетоводство, финанси, икономика;

             - компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet.

   4. Кратко описание на длъжността – текущо счетоводно отчитане на стопанските операции; касови и банкови операции;  изготвяне на финансови и касови отчети; участие при изготвяне на бюджета, проектобюджета и бюджетната прогноза; участие в процеса на инвентаризация; подпомагане дейността на главния счетоводител.

   5. Начин на провеждане на конкурса – на два етапа:

          - решаване на тест;

          - интервю.

6. Размерът на първо ниво на основната заплата за длъжността е от 620 лв. до 1950 лв.   

7. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:

7.1. Писмено заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

7.2.Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

7.3.Копия от документи, удостоверяващи изпълнението на минималните и допълнителни изисквания за заемане на длъжността;

7.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

8. Място и срок за подаване на документите за участие – лично от всеки кандидат или чрез надлежно упълномощен пълномощник в ЦУ на ИАБГ на адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 17, ет. 6, ст. 601 до 15.03.2019 г. – 17:00 часа.

9. Място на провеждане на конкурса – Централно управление на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ - гр. София, бул. “Христо Ботев“ № 17, ет. 6.

10. Информация, списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват, съгласно чл. 10а, ал. 1, т. 5 от ЗДСл. на информационното табло срещу стая № 601 -  гр. София, бул. “Христо Ботев” № 17, ет. 6 и на интернет страницата на ИАБГ – www.iabg.government.bg. Телефони за контакт: 02/9152951, 02/9152955.    

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

 

<< всички конкурси