Конкурси

„Mладши експерт“ в отдел „Техническа дейност“ към Регионална дирекция „Борба с градушките“ – с. Голям чардак, Пловдив област


дата: 20.06.2019     валиден до: 01.07.2019ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с Глава „трета“ от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ в отдел „Техническа дейност“, Регионална дирекция „Борба с градушките“ (РДБГ) – с. Голям чардак, Пловдив област към Главна дирекция „Технически и оперативни дейности“ при следните условия:

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

            - образователна степен – проф. бакалавър;

            - минимален ранг – V младши или

            - професионален опит – не се изисква.

2. Специфични изисквания – няма;

3. Допълнителни изисквания:

             - придобито образование в следните сфери –  инженерни науки;

             - разрешен достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително“; 

             - компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet.

4. Кратко описание на длъжността – отговаря за изправността на материалното и техническо оборудване на командния пункт и ракетните площадки. Отговаря за нормалното функциониране на техниката в РДБГ.

5. Начин на провеждане на конкурса – на два етапа:

          - решаване на тест;

          - интервю.

6. Размерът на първо ниво на основната заплата за длъжността е от 590 лв. до 1600 лв.   

7. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:

7.1. Писмено заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

7.2.Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

7.3.Копия от документи, удостоверяващи изпълнението на минималните и допълнителни изисквания за заемане на длъжността;

7.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит ако има придобит такъв.

8. Място и срок за подаване на документите за участие – лично от всеки кандидат или чрез надлежно упълномощен пълномощник в РДБГ – с. Голям чардак, Пловдив област на адрес: гр. Пловдив, ул. „Богомил“ № 31 до 01.07.2019 г. – 17:00 часа.

9. Място на провеждане на конкурса – Централно управление на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ - гр. София, бул. “Христо Ботев“ № 17, ет. 6.

10. Информация, списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват, съгласно чл. 10а, ал. 1, т. 5 от ЗДСл. на информационното табло срещу стая № 601 -  гр.София, бул. “Христо Ботев” № 17, ет. 6, информационно табло в РДБГ -  гр. Пловдив, ул. Богомил № 31 и на интернет страницата на ИАБГ – www.iabg.government.bg.
      Телефони за контакт: 0887 693683, 0884 701201, 02/9152955.

       Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

 

<< всички конкурси