Конкурси

Конкурс за длъжността "Старши експерт" в отдел "Оперативна дейност" на Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Гелеменово, Пазарджик област


дата: 01.06.2022     валиден до: 13.06.2022ОБЯВЛЕНИЕ

дата: 01.06.2022 г.    валидно до: 13.06.2022 г.

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с Глава „трета“ от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „старши експерт“ в отдел „Оперативна дейност“, Регионална дирекция „Борба с градушките“ (РДБГ) – с. Гелеменово, Пазарджик област към Главна дирекция „Технически и оперативни дейности“ при следните условия:

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- образователна степен – бакалавър;

минимален ранг – V младши или

- професионален опит – 1 (една) година в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността.

2. Специфични изисквания – кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

3. Допълнителни изисквания:

- придобито образование в следните сфери – физика, инженерни науки;

компютърна грамотност: Windows,MS Office.

4. Кратко описание на длъжността – осъществява операции по активно въздействие върху потенциално градоопасни клетки съгласно нормативните документи. Място на работа – с. Гелеменово, Пазарджик област.

5. Начин на провеждане на конкурса – на два етапа:

- решаване на тест;

- интервю.

6. Минимален размер на основната заплата: 710 лв.

При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност, изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалният опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в ИАБГ.   

7. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:

7.1Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС;

7.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

7.3. Копия от документи, удостоверяващи изпълнението на минималните и допълнителни изисквания за заемане на длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти - в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

7.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или ранг, придобит като държавен служител.

8Място и срок за подаване на документите за участие – лично от всеки кандидат или чрез надлежно упълномощен пълномощник на адрес : РДБГ – с. Гелеменово, Пазарджик област до 13.06.2022 г. – 17:00 часа. Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса може да се подават и по електронен път на електронния адрес на Централно управление на ИАБГ:agency@weathermod-bg.eu, като заявлението за участие в конкурс и декларацията по чл. 17, ал. 3 т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

9. Място на провеждане на конкурса – Централно управление на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ - гр. София, бул. “Христо Ботев“ № 17, ет. 6.

10. Информация, списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват, съгласно чл. 10а, ал. 1, т. 5 от ЗДСл. на информационното табло срещу стая № 601 -  гр. София, бул. “Христо Ботев” № 17, ет. 6, информационно табло в РДБГ с. Гелеменово, Пазарджик област и на интернет страницата на ИАБГwww.iabg.government.bg.Телефони за контакт: 02 9152955, 0895629213.

11. Допълнителна информация:
Съгласно чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. Обстоятелството следва да бъде удостоверено чрез копие от документ за премината срочна служба в доброволния резерв при кандидатстването за длъжността. 

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

 

<< всички конкурси